رییس گروه مطالعات آب‌های سطحی شرکت آب منطقه‌ای یزد:
دبی رودخانه‌های یزد اختلاف قابل توجهی با میانگین دراز مدت دارد

مهدی سلیمانی میمندی با بیان اینکه در سال آبی جاری رودخانه های گاشار، فخرآباد، ده بالا و سانیچ آبدهی بهتری داشتند افزود: 

 همچنان شرایط خشکسالی هیدرولوژیکی در حوضه آبریز این رودخانه ها حاکم است.

وی بدون اشاره به آمار و ارقام مربوط به میزان دبی رودخانه های استان اظهارکرد: مقدار متوسط بارندگی امسال استان تا ۱۵ اردیبهشت ماه جاری ۱۰۷.۸ میلی متر بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  چهار درصد کاهش و نسبت به دوره آماری بلند مدت مشابه ۲۱ درصد افزایش دارد. 

وی تصریح کرد: بررسی وضعیت بارندگی ۱۰ شهرستان استان  نشان می دهد بیشترین بارش مربوط به  تفت ۲۷۶ میلی متر است،  یزد با ۶۳ میلی متر بارش، کمترین میزان بارندگی را در میان شهرستان های استان دارد.

رییس گروه مطالعات آب‌های سطحی شرکت آب منطقه‌ای یزد افزود: ایستگاه ده بالا با ۴۹۶ میلی متر و ایستگاه محمدآباد یزد با ۵۲.۵ میلی متر بارش به ترتیب بیشترین و کمترین میزان بارندگی  در میان ایستگاه های آب و هواشناسی شرکت آب منطقه ای یزد دارد. 

وی خاطرنشان کرد: باتوجه به بارندگی های مناسب فروردین و اردیبهشت ماه بیشتر رودخانه ها در محل ایستگاه های هیدرومتری دارای جریان بود که بزرگترین سیلاب مربوط به  رودخانه گاشار با حداکثر دبی لحظه ای ۱۰۲ مترمکعب بر ثانیه و آورد ۳.۹ میلیون مترمکعب بود.