انتصاب سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات مخابرات یزد

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه یزد – سید حسین ابریشم که بیش از این با سمت رئیس امنیت شبکه و فناوری اطلاعات مشغول به فعالیت بود از طرف زارع سرپرست مخابرات منطقه یزد به سمت سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات مخابرات یزد منصوب شد.

شایان ذکر اینکه سید حسین ابریشم در سال 1379با سمت کارشناس نگهداری سوئیچ تلفن سیار در مجتمع مخابراتی شهید صدوقی استخدام مخابرات شد و بعد از آن در سمت هایی چون کارشناس و کارشناس مسئول نگهداری شبکه صورتحساب تلفن سیار، رئیس اداره خدمات رایانه و رئیس اداره امنیت شبکه و فناوری اطلاعات استان یزد مشغول به فعالیت بود.