غلامعلی سفید رئیس شورای شهر یزد اذعان کرد:
تجاوز از اختیارات شهرداری یزد در پرداخت پاداش ها

غلامعلی سفید در گفت و گو با ایرنا گفت: مبلغ ۱۲.۵ میلیارد تومان، تنها پاداش نبوده بلکه ماموریت‌ها ، اضافه کاری و سایر پرداختی‌ها به جز حقوق را هم شامل شده است و اینطور نبوده که عده ای بخورند و ببرند بلکه از حد اختیارات خود تجاوز کرده اند.