دستگیری سارقان باتری در یزد

سرهنگ نصیری حدود 245 باتري موتور سيکلت، مقداري باتري ماشين ،دينام ،فن هاي ساختمان هاي نيمه تمام وسيم هاي برق به ارزش هفتصد ميليون ریال از سارقان به دست آمد.

در این زمینه سه سارق دستگير وبه مراجع قضايي تحويل داده شدند .

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌