از فعالیت جوانان همراه با نشاط اجتماعی استقبال می کنیم

 فخرالسادات خامسی مدیر کل دفتر امور فرهنگی اجتماعی استانداری یزدگفت:رویکرد اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد حمایت از فعالیت جوانان همراه با نشاط اجتماعی درسطح استان و شهرستان‌ها است.

خامسی در جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی شهرستان خاتم گفت: با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌ها در شهرستان خاتم زمینه فرهنگی اجتماعی و اشتغال در این شهرستان وجود دارد و نویدگر این است که آینده خوبی در انتظار آنها خواهد بود.

وی ادامه داد: سعی داریم در این حوزه ابعادی که نیاز به حمایت معنوی و مادی دارد را شناسایی و از طریق مختلف که در وظایف ما هست پیگیری کنیم تاحوزه فرهنگی اجتماعی شهرستان خاتم پیش از پیش افزایش یابد.

مدیر کل دفتر امور فرهنگی اجتماعی استانداری باتوجه به اینکه شهرستان خاتم، شهرستان جوان استان است افزود: نیاز است برنامه‌هایی در حوزه نشاط اجتماعی زمینه گفتگو‌های اجتماعی بین جوانان ، آموزش و مشاوره‌های غیر مستقیم در این حوزه را افزایش دهیم.

وی گفت: برنامه‌ها در حوزه نشاط اجتماعی می‌تواند باعث ارتقاء اعتماد به نفس جوانان و به میدان آمدن آنها را در بحث فرهنگی اجتماعی شود.

خامسی افزود: اگر جوانان در کنار نهاد‌های دولتی و در حوزه‌های فرهنگی اجتماعی حضور پیداکنند می‌توانند هم درسطح سیاست گذاری وارائه نظر و هم درسطح اجرا فعال تر، پویاتر واثربخش‌تر از قبل باشند.

افتتاح نمایشگاه توانمندی کودکان و دیدار با خانواده شهیدان دهقان از دیگر برنامه های مدیر کل دفتر امور فرهنگی اجتماعی استانداری یزد به خاتم بود.