به گزارش «تابناک یزد»، اتحادیه اروپا مکرر تاکید کرده است که توافق باید پابرجا بماند و ما معتقدیم برداشتن تحریم ها تاثیر خوبی بر روی روابط تجاری داشته است. ما از منافع خودمان دفاع خواهیم کرد.

احترام می تواند یک قانون جهان شمول باشد.
ما در کنار جهان بین الملل از توافق هسته ای حمایت می کنیم.