به گزارش تابناک یزد،مدیرصندوق اجتماعی روستائیان وعشایری استان یزد گفت: ازمجموع هشتاد ونه هزارنفرجمعیت واجدشرایط بیمه روستایی وعشایری ،نه هزا رنفر یعنی بیست درصد از واجدین شرایط تحت پوشش این بیمه قرارگرفته اند. ابراهیمی با اشاره به اینکه واجدان شرایط درشهرهای زیربیست هزارنفرهم میتوانندتحت پوشش این بیمه قرارگیرندافزود: صندوق اجتماعی روستائیان به بازنشتگان ،از کارافتادگان وفوت شدگان نیز مستمری پرداخت می کند. وی گفت :متقاضیان واجدشرایط می توانند برای ثبت نام به دفاترکارگزاری های بیمه اجتماعی روستائیان وعشایردرمناطق مختلف استان یزد مراجعه کنند.