به گزارش تابناک یزد،شاکری شمسی گفت: سليقه اگر درست هدايت شود موجب پيشرفت مي شود وهمه افراد جامعه بايد با حفظ وحدت و يكپارچگی به دنبال پيشرفت هر چه بيشتر كشور باشند.


فرمانداافزود:اقتصاد مقاومتی به اقتصادی گفته می شود كه با تهديدها و تحريم هاي احتمال دچار چالش نشود و با نگاه به درون و تكيه به مردم و حضور بخش غير دولتی بتواند ضمن كاهش وابستگی به نفت به توسعه و صادرات كالاهای غير نفتی بپردازد.

وی گفت: افزايش سطح بهره وری، بهينه مصرف كردن، استفاده از ظرفيت های علوم دانش بنيان و ... از ديگر ويژگی های اقتصاد مقاومتی است.

فرماندار يزد ادامه داد: دولت تدبير و اميد نيز در راستای عملی نمودن منويات مقام معظم رهبری اقدام به تشكيل كميته راهبردی اقتصاد مقاومتی به سرپرستی معاون اول رئيس جمهور نموده و شرح وظايف هر يك از وزارتخانه ها و دستگاه های اجرايی را برای تحقق شعار سال تعيين كرده است.

شاكری شمسی در بخشی ديگر از سخنان خود با تأكيد به اينكه بايد به دنبال واگذاری امور مردم و خود مردم باشيم افزود: در هر برهه ای از زمان و در هر اقدامی كه مردم در حضور داشته اند كشور به توفيقات زيادی دست پيدا كرده است كه اوج آن را می تواند در هشت سال دفاع مقدس مشاهده نمود كه علی رغم حمله دنياي كفر به اين سرزمين با حضور مردم و بسيج همه تماميت ارضی كشور حفظ شد.

وی اضافه كرد: در اقتصاد مقاومتی بايد به نحوی برنامه ريزی شود تا مسير سرمايه گذاری و حضور بخش غير دولتی در بخش های مختلف هموارتر شود.

فرماندار يزد در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر كشور نيازمند وحدت و همدلی است چرا كه دشمنان اين مرز و بوم با تفرقه افكني در پی رسيدن به اهداف شوم خود هستند.

وی در ادامه ابراز داشت: امروز صنايع موشكی ايران جزو افتخارات اين سرزمين است كه اين مهم با همت و تلاش به دست آمده است.

فرماندار يزد به موضوع نقد از مسئولين نيز در اين جلسه اشاره كرد و افزود: باید با ارائه برنامه های عملیاتی و پرهیز از شعار، روحیه نقد پذیری در جامعه را تقویت کنیم.

شاكری شمسی با بيان اينكه هر كس به دنبال نااميدی مردم از نظام، حاكميت و دولت باشد با دشمنان همسو است تصريح كرد: نقد نبايد نااميدی را در جامعه به دنبال داشته باشد بلكه نقد سازنده می تواند ضمن گوشزد نمودن كاستی ها و كمبودها روحيه اميد را در بين آحاد مردم جامعه تقويت نمايد.

فرماندار يزد در پايان بر خدمت صادقانه و متعهدانه به مردم تأكيد كرد و افزود: همه مسئولين بايد در راستای رضايتمندی مردم كه رضايت خداوند نيز در آن است، تلاش نمايند.